[اسم]

ترکیب

( ت-ر-ک-ی-ب )
1 combination compound , mixture , amalgam

combination /ˌkɑm.bəˈneɪ.ʃən/ /ˌkɒmbɪˈneɪʃn/


compound /ˈkɑːmpaʊnd/ /ˈkɒmpaʊnd/


mixture /ˈmɪks.tʃər/ /ˈmɪksʧə/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان