[فعل]

تشخیص دادن

( ت-ش-خ-ی-ص- -د-ا-د-ن )
1 to recognize to discern , to distinguish

to recognize /ˈrɛkəgˌnaɪz/ /ˈrekəɡnaɪz/


to discern /dɪˈsɜːrn/ /dɪˈsɜːn/


to distinguish /dɪˈstɪŋgwɪʃ/ /dɪsˈtɪŋgwɪʃ/

2 to diagnose

to diagnose /ˌdaɪəgˈnoʊs/ /ˈdaɪəɡnəʊz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان