[صفت]

تنها

( ت-ن-ه-ا )
1 only sole

only /ˈoʊn.li/ /ˈəʊnli/


sole /soʊl/ /səʊl/

2 lonely alone , solo

lonely /ˈloʊn.li/ /ˈləʊnli/


alone /əˈloʊn/ /əˈləʊn/


solo /ˈsoʊloʊ/ /ˈsəʊləʊ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان