[فعل]

جلوگیری کردن

( ج-ل-و-گ-ی-ر-ی- -ک-ر-د-ن )
1 to prevent to stop , to bar , to hinder

to prevent /prɪˈvent/ /prɪˈvent/


to stop /stɑp/ /stɒp/


to bar /bɑːr/ /bɑː/


to hinder /ˈhɪndər/ /ˈhɪndə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان