[صفت]

خسیس

( خ-س-ی-س )
1 stingy mean , miserly

stingy /ˈstɪnʤi/ /ˈstɪnʤi/


mean /miːn/ /miːn/


miserly /ˈmaɪzərli/ /ˈmaɪzəli/

[اسم]

خسیس

( خ-س-ی-س )
1 miser
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان