[فعل]

دربرداشتن

( د-ر-ب-ر-د-ا-ش-ت-ن )
1 to encompass to contain , to comprise , to include

to encompass /ɛnˈkʌmpəs/ /ɪnˈkʌmpəs/


to contain /kənˈteɪn/ /kənˈteɪn/


to comprise /kəmˈpraɪz/ /kəmˈpraɪz/


to include /ɪnˈkluːd/ /ɪnˈkluːd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان