[فعل]

دربرگرفتن

( د-ر-ب-ر-گ-ر-ف-ت-ن )
1 to consist to contain , to engulf , to comprise

to consist /kənˈsɪst/ /kənˈsɪst/


to contain /kənˈteɪn/ /kənˈteɪn/


to engulf /ɪnˈɡʌlf/ /ɪnˈɡʌlf/


to comprise /kəmˈpraɪz/ /kəmˈpraɪz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان