[اسم]

رسم

( ر-س-م )
1 custom convention , tradition

custom /ˈkʌs.təm/ /ˈkʌstəm/


convention /kənˈvɛnʃən/ /kənˈvɛnʃən/


tradition /trəˈdɪʃən/ /trəˈdɪʃn/

2 drawing

drawing /ˈdrɔː.ɪŋ/ /ˈdrɔːɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان