[صفت]

شرور

( ش-ر-و-ر )
1 evil wicked , vicious

evil /ˈiː.vəl/ /ˈiːvl/


wicked /ˈwɪkɪd/ /ˈwɪkɪd/


vicious /ˈvɪʃəs/ /ˈvɪʃəs/

[اسم]

شرور

( ش-ر-و-ر )
1 villain

villain /ˈvɪlən/ /ˈvɪlən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان