[صفت]

شریر

( ش-ر-ی-ر )
1 wicked vicious , evil

wicked /ˈwɪkɪd/ /ˈwɪkɪd/


vicious /ˈvɪʃəs/ /ˈvɪʃəs/


evil /ˈiː.vəl/ /ˈiːvl/

[اسم]

شریر

( ش-ر-ی-ر )
1 villain

villain /ˈvɪlən/ /ˈvɪlən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان