[فعل]

فرستادن

( ف-ر-س-ت-ا-د-ن )
1 to send to dispatch

to send /sɛnd/ /sɛnd/


to dispatch /dɪˈspæʧ/ /dɪsˈpæʧ/

2 to transmit to emit

to transmit /trænzˈmɪt/ /trænzˈmɪt/


to emit /iˈmɪt/ /iˈmɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان