send


/sɛnd/
/sɛnd/

فعل
1
to send [فعل]
1
فرستادن ارسال کردن

گذشته: sent   گذشته کامل: sent  
مترادف:   address dispatch forward mail post transfer transmit transport
متضاد:   accept receive
  • "اد" نتوانست بیاید، برای همین آنها به جایش من را فرستادند.
  • 1. او بچه‌ها را زود به تختخواب فرستاد.
  • 2. کسی را به زندان/مدرسه شبانه‌روزی فرستادن
  • من تام را فرستادم تا مقداری شیر بخرد.