[فعل]

to send away for

/sɛnd əˈweɪ fɔr/
فعل گذرا
[گذشته: sent away for] [گذشته: sent away for] [گذشته کامل: sent away for]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 درخواست دادن (از طریق نامه نوشتن) سفارش دادن

  • 1.She sent away for an application form.
    1. او درخواست فرم پذیرش داد.
  • 2.You can send away to the TV company for an information pack.
    2. شما می‌توانید برای بسته اطلاعاتی به شرکت تلویزیونی درخواست بدهید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان