[عبارت]

send an e-mail

/sɛnd ən i-meɪl/

1 ایمیل فرستادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان