[عبارت]

send chills down one's spine

/sɛnd ʧɪlz daʊn wʌnz spaɪn/

1 به شدت ترساندن شدیدا وحشت‌زده کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان