[عبارت]

send flying

/sɛnd ˈflaɪɪŋ/

1 چیزی را به هوا پرتاب کردن چیزی را به سرعت و محکم به هوا پراکندن

  • 1.The explosion sent glass flying everywhere.
    1. انفجار باعث پرتاب شیشه به همه طرف شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان