[صفت]

Semitic

/sɛmˈɪɾɪk/
قابل مقایسه

1 سامی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سامی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان