[اسم]

semiquaver

/ˈsemikweɪvər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نت دو لا چنگ

مترادف و متضاد sixteenth note
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان