[اسم]

Semite

/sˈɛmaɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سامی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سامی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان