[فعل]

له کردن

( ل-ه- -ک-ر-د-ن )
1 to crush to squash , to trample , to smash

to crush /krʌʃ/ /krʌʃ/


to squash /skwɑʃ/ /skwɒʃ/


to trample /ˈtræmpl/ /ˈtræmpl/


to smash /smæʃ/ /smæʃ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان