[صفت]

ممسک

( م-م-س-ک )
1 stingy mean , cheap , niggardly

stingy /ˈstɪnʤi/ /ˈstɪnʤi/


mean /miːn/ /miːn/


cheap /tʃiːp/ /tʃiːp/


niggardly /nˈɪɡɚdli/ /nˈɪɡədli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان