[صفت]

مناسب

( م-ن-ا-س-ب )
1 suitable appropriate , acceptable , proper

suitable /ˈsutəbəl/ /ˈsuːtəbl/


appropriate /əˈproʊpriət/ /əˈprəʊprɪɪt/


acceptable /əkˈsep.tə.bəl/ /əkˈseptəbl/


proper /ˈprɑp.ər/ /ˈprɒpə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان