[اسم]

موافقت

( م-و-ا-ف-ق-ت )
1 consent agreement , accord , concurrence

consent /kənˈsɛnt/ /kənˈsɛnt/


agreement /əˈɡriːmənt/ /əˈɡriːmənt/


accord /əˈkɔrd/ /əˈkɔːd/


concurrence /kənkˈɜːɹəns/ /kənkˈʌɹəns/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان