[اسم]

concurrence

/kənkˈɜːɹəns/
غیرقابل شمارش

1 توافق موافقت

معادل ها در دیکشنری فارسی: موافقت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان