[اسم]

ندامت

( ن-د-ا-م-ت )
1 penitence contrition , regret , repentance

contrition /kəntɹˈɪʃən/ /kəntɹˈɪʃən/


regret /rɪˈgret/ /rɪˈgrɛt/


repentance /ɹɪpˈɛntəns/ /ɹɪpˈɛntəns/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان