[اسم]

repentance

/ɹɪpˈɛntəns/
غیرقابل شمارش

1 پشیمانی ندامت

معادل ها در دیکشنری فارسی: توبه ندامت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان