[فعل]

هارت و پورت کردن

( ه-ا-ر-ت- -و- -پ-و-ر-ت- -ک-ر-د-ن )
1 to bluff to brag , to boast , to sham

to bluff /blʌf/ /blʌf/


to brag /bræg/ /bræg/


to boast /boʊst/ /bəʊst/


to sham /ˈʃæm/ /ˈʃæm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان