[اسم]

هوا

( ه-و-ا )
1 air

air /er/ /eə/

2 weather

weather /ˈweðər/ /ˈwɛðə/

3 desire whim

desire /dəˈzɑɪr/ /dɪˈzaɪə/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان