[اسم]

وفاق

( و-ف-ا-ق )
1 consensus accord , agreement , consent

consensus /kənˈsɛnsəs/ /kənˈsɛnsəs/


accord /əˈkɔrd/ /əˈkɔːd/


agreement /əˈɡriːmənt/ /əˈɡriːmənt/


consent /kənˈsɛnt/ /kənˈsɛnt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان