[فعل]

پیراستن

( پ-ی-ر-ا-س-ت-ن )
1 to trim

to trim /trɪm/ /trɪm/

2 to beautify to decorate , to embellish

to beautify /ˈbjuːtɪfaɪ/ /ˈbjuːtɪfaɪ/


to decorate /ˈdekəreɪt/ /ˈdekəreɪt/


to embellish /ɪmˈbelɪʃ/ /ɪmˈbelɪʃ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان