[فعل]

گشت زدن

( گ-ش-ت- -ز-د-ن )
1 to look around to visit , to tour

to look around /lˈʊk ɐɹˈaʊnd/ /lˈʊk ɐɹˈaʊnd/


to visit /ˈvɪz.ɪt/ /ˈvɪzɪt/


to tour /tʊr/ /tʊə/

2 to patrol

to patrol /pəˈtroʊl/ /pəˈtrəʊl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان