[فعل]

گماشتن

( گ-م-ا-ش-ت-ن )
1 to appoint to assign , to designate , to allot

to appoint /əˈpɔɪnt/ /əˈpɔɪnt/


to assign /əˈsaɪn/ /əˈsaɪn/


to designate /ˈdezɪɡneɪt/ /ˈdezɪɡneɪt/


to allot /əˈlɑːt/ /əˈlɒt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان