[اسم]

گمان

( گ-م-ا-ن )
1 surmise assumption , guess , suspicion

surmise /sərˈmaɪz/ /səˈmaɪz/


assumption /əˈsʌmpʃən/ /əˈsʌmpʃ(ə)n/


guess /ges/ /ges/


suspicion /səˈspɪʃ.ən/ /səsˈpɪʃən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان