[فعل]

یاد گرفتن

( ی-ا-د- -گ-ر-ف-ت-ن )
1 to study to learn , to train , to acquire , to pick up

to study /ˈstʌdi/ /ˈstʌdi/


to learn /lɜːrn/ /lɜːn/


to train /treɪn/ /treɪn/


to acquire /əˈkwaɪər/ /əˈkwaɪə/


to pick up /pɪk ʌp/ /pɪk ʌp/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان