[صفت]

above-the-fold

/əˈbʌv-ðə-foʊld/
غیرقابل مقایسه

1 واقع در قسمت بالایی صفحه اول (روزنامه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان