[اسم]

accident

/ˈæk.sɪ.dənt/
قابل شمارش

1 تصادف سانحه

مترادف و متضاد collision crash
a car/road/traffic accident
تصادف خودرو/جاده‌ای/ترافیکی
 • She was injured in a car accident.
  او در تصادف خودرو مجروح شد.
in an accident
در یک سانحه
 • He was killed in an accident.
  او در یک سانحه کشته شد.
to have an accident
تصادف کردن/دچار سانحه شدن
 • Josh had an accident last night.
  دیشب "جاش" دچار سانحه شد.
a serious/minor accident
تصادف جدی/جزیی

2 اتفاق

 • 1. Their early arrival was just an accident.
  1 . زود رسیدن آنها فقط یک اتفاق بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان