[اسم]

adoptive parent

/əˈdɑptɪv ˈpɛrənt/
قابل شمارش

1 پدرخوانده یا مادرخوانده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان