[صفت]

adoptive

/əˈdɑːptɪv/
غیرقابل مقایسه

1 (پدر، مادر) خوانده

  • 1.his adoptive father
    1. پدر خوانده او
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان