[اسم]

allergy

/ˈælərʤi/
قابل شمارش

1 حساسیت آلرژی

  • 1. She has an allergy to cats.
    1 . او به گربه حساسیت دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان