[صفت]

allied

/ˈælaɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more allied] [حالت عالی: most allied]

1 متحد هم‌پیمان

معادل ها در دیکشنری فارسی: هم‌پیمان متفق متحد
  • 1.allied forces
    1. نیروهای متحد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان