[اسم]

alms

/ɑːmz/
غیرقابل شمارش

1 صدقه خیرات

معادل ها در دیکشنری فارسی: صدقات صدقه
old use
مترادف و متضاد charity donation
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان