[اسم]

almshouse

/ˈɑːmzhaʊs/
قابل شمارش

1 نوانخانه

  • 1.The almshouse served the poor.
    1. در نوانخانه به فقرا خدمت رسانی می شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان