[فعل]

to amble

/ˈæmbəl/
فعل گذرا و ناگذر

1 سلانه سلانه راه رفتن آرام قدم زدن

[اسم]

amble

/ˈæmbəl/
قابل شمارش

2 یورقه گام آهسته، گام سلانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان