[اسم]

amblyopia

/ˌæmblɪˈoʊpiə/
غیرقابل شمارش

1 تنبلی چشم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان