[اسم]

annexation

/ˌænɪksˈeɪʃən/
قابل شمارش

1 ضمیمه کردن به خاک (سرزمین) انضمام، اشغال

معادل ها در دیکشنری فارسی: انضمام
مترادف و متضاد occupation seizure
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان