[فعل]

to annihilate

فعل گذرا و ناگذر

1 نابود کردن منهدم کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان