[اسم]

Anno hegirae

/ˈænoʊ hˈɛdʒɚɹˌiː/
قابل شمارش

1 سال هجری

معادل ها در دیکشنری فارسی: سال هجری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان