[اسم]

annihilation

/ɐnˌaɪəlˈeɪʃən/
قابل شمارش

1 نابودی انهدام، تخریب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان