[اسم]

beaver

/ˈbiːvər/
قابل شمارش

1 سگ آبی

  • 1.Beavers can build dams made of pieces of wood and mud.
    1 . سگ های آبی می توانند از تکه های چوب و گل سد بسازنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان