[جمله]

Because it’s fast and cheap.

/bɪˈkɔz ɪts fæst ænd ʧip./

1 چون سریع و ارزان است.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان